27-01-2023 Viernes, III semana - tiempo ordinario
Bizkeliza 5 Ebanjelizazinoa 5 Liturgia 5 Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Eguna: 27-01-2023
Viernes
Beste egun batzuk

Irakurgaia 1

Nekaldi burruka handia izan zenduen. Ez galdu, beraz, zuen uste ona.

Hebrearrei egindako gutunetik
Heb 10, 32-39

Senideok: Gogoratu egizuez hasierako egun hareek: fedearen argia hartu barri haretan burruka gogor eta neketsua egin behar izan zenduen. Zuetako batzuek irainak eta tratu txarrak jasan zenduezan guztien aurrean; besteok, holan erabilitakoen lagunkide izan zineen; giltzapetuen oinazeetan parte izan zenduen eta pozik sufritu zenduen zeuen ondasunak kendu eutsuezanean, aberastasun hobea eta iraunkorragoa zenduela jakinik.
Ez galdu, beraz, adorea, beragaz sari handia dakar-eta. Iraupena behar dozue, Jainkoaren nahia betez agintzaria eskuratzeko.
Izan ere, «laster, oso laster,
etorriko da etortekoa, ez da luzatuko.
Nire zintzoa fedeari esker biziko da;
baina atzera egiten badau,
ez dot atsegin izango».
Gu, ostera, ez gara atzera egin eta hondatzen diranetakoak, fedearen bidez salbamen bila dabilzanak baino.

Salmoa

Sal 36,3-4.5-6.23-24.39-40

R/. Zintzoek salbamena Jaunagandik dabe.

Itxaron egizu Jaunagan, eta egizu on,
bizi zaitez zeure lurrean, eta leial iraun.
Jaunagan atsegina hartu egizu,
eta bihotzak eskatzen deutsuna emongo deutsu. R/.

Zure joan-etorria Jaunari itzi egiozu,
Bera antolatuko da, Haregan itxaron egizu.
Goiz argia lez jazoazoko dau zure zintzotasuna,
eguerdia lez zure zuzentasuna. R/.

Giza urratsa Jainkoak dau sendo ezarten,
eta haren bideaz atsegin hartzen.
Jaustan bada ere, ez dau joko lurrik,
Jaunak dauka-eta eskutik. R/.

Zintzoek salbamena Jaunagandik dabe,
larrialdian ihesleku Bera dabe.
Laguntzen deutse Jaunak eta onik ataraten,
gaiztoen eskutik ataraten:
Haregana batzen diralako ditu salbatzen. R/.

Ebanjelioa

Hazirik txikiena da eta ortuari guztiak baino handiagoa egiten da.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
Mk 4, 26-34

Aldi haretan, Jesusek esan eutsan jenteari: “Jainkoaren erreinua gizonak lurrean hazia ereitean jazo ohi danaren antzekoa da: ha lo nahiz iratzarririk egon, gau eta egun, hazia erne eta hazi egiten da, harek zelan ez dakiala. Lurrak berez emoten dau frutua: lehenengo landarea, gero galburua eta, azkenean, alea galburua betean. Eta garia heltzean, igitaiaz ekiten jako, uztaroa da-eta”.
Beste hau ere esan eutsen: “Zeren antzeko dala esango geunke Jainkoaren erreinua? Zein parabolaren bidez adierazo geinke? Mostaza haziaren antzekoa da: lurrean ereitean, hazi guztietan txikiena da; erein eta gero, ostera, gora egiten dau eta beste ortuari guztiak baino handiagoa egiten da; eta hain handiak diranez botaten dituan adarrak, txoriek habia egiten dabe haren kerizpean”.
Holako parabola askoren bidez iragarten eutsen Jesusek mezua, hareek ulertzeko eran. Ez eutsen ezer irakasten parabola bidez izan ezik; baina bere ikasleei, bakarrean, guztien esanahia adierazoten eutsen.