19-05-2022 Jueves, V semana del pascua
Bizkeliza 5 Ebanjelizazinoa 5 Liturgia 5 Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Eguna: 19-05-2022
Jueves
Beste egun batzuk

Irakurgaia 1

Ene iritziz, ez jake alperreko oztoporik ezarri behar Jainkoagana bihurtzen diran jentilei.

Apostoluen Eginak liburutik
Eg 15, 7-21

Egun hareetan, eztabaida luzearen ondoren, zutitu zan Pedro eta esan eban: «Anaiok, dakizuenez, aspaldi aukeratu ninduan Jainkoak, jentilek nire ahotik Barri Onaren berbea entzun egien eta sinestu. Eta bihotz-barrua ezagutzen dauan Jainkoak hareen alde autormena egin eban, hareei ere guri lez Espiritu Santua emonez. Hareen eta gure artean ezelako bereizkuntzarik egin barik, garbi egin ditu hareen bihotzak fedearen bidez. Holan, bada, zergaitik tentatzen dozue orain Jainkoa, ez gure gurasoek eta ez guk ezin eroan izan dogun buztarria ikasle horreei leporatzen ahaleginduz? Guk uste dogu Jesus Jaunaren graziari esker salbatzen gaituala Jainkoak, bai gu, bai jentilak».
Batzar guztia isildu egin zan Bernabe eta Paulori entzuteko, eta honeek Jainkoak euren bitartez jentilen artean egindako ezaugarriak eta mirariak kontatu ebezan. Amaitu ebenean, Santiagok hitza hartu eta esan eutsen: «Entzun, anaiok! Simonek azaldu deusku zelan hasiera-hasieratik Jainkoak jentilen artetik herri bat aukeratu gura izan dauan Beretzat. Bat dator hau profeten esanekin, Liburu Santuak dinoen lez:
"Ondoren, bihurtuko naz
eta Daviden etxola jausia berreregiko dot;
haren horma hondatuak berreregiko ditut,
eta zutunik ipiniko dot barriro,
gainerako gizakiek
eta nire izenari sagaratuak dagozan nazino guztiek
Jauna bilatu dagien.
Holan dino Jaunak,
hori aspalditik jakinazo dauanak".
Beraz, ene iritziz, ez jake alperreko oztoporik ezarri behar Jainkoagana bihurtzen diran jentilei. Nahikoa da hauxe eskatuz idaztea: ez dagiela jan sasijainkoei eskeinitako haragirik, itzi dagiezala Legearen kontrako haragi-hartuemonak eta ez dagiela jan odolustu bako abererik, ezta odolik ere. Izan ere, juduek aspalditik irakurten eta azaltzen dabe Moisesen Legea zapatuero herri guztietako sinagogetan».

Salmoa

Sal 95, 1-2. 3 eta 10

R/. Zabaldu Jaunaren mirariak herri guztietan.

edo Aleluia.

Kanta Jaunari kantu barri,
kanta, lur osoa, Jaunari.
Kanta Jaunari, bedeinkatu Haren izena,
iragarri egunez egun Haregandiko salbamena. R/.

Zabaldu Haren ospea atzerrietan,
Haren mirariak herri guztietan.
Esaizue atzerrian: «Jauna errege da,
lurbira kolokatu ez daiten sendo ezarri dau,
herriak zuzenbidez epaitzen ditu». R/.

Ebanjelioa

Iraun tinko nire maitasunean, zuen poza bete-betea izan daiten.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik
Jn 15, 9-11

Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Aitak Ni maite izan nauan lez, holantxe maite izan zaituet Nik ere zuek; iraun tinko nire maitasunean. Nire aginduak beteten badozuez, nire maitasunean iraungo dozue, Nik ere, Aitaren aginduak bete ditudalako, haren maitasunean irauten dodan lez.
Hau esan deutsuet nire poza zeuekan izan dagizuen, eta zuen poza bete-betea izan daiten».