05-12-2023 Martes, I semana - adviento
Bizkeliza 5 Ebanjelizazinoa 5 Liturgia 5 Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Eguna: 05-12-2023
Martes
Beste egun batzuk
Adviento, II
Evangelio y Lecturas de 05-12-2023

IRAKURGAIA 1

Zuzen erabagiko dau apalaren auzia.

Isaias Profetearen liburutik
Is 11, 1-10

Egun haretan, kimu bat sortuko da Jeseren zuhaitz-hondotik,
muskil bat erneko haren zuztarretik.
Haren gainean Jaunaren espiritua kokatuko da:
jakituria eta adimen-espiritua,
kontseilu- eta sendotasun-espiritua,
ezaguera- eta Jaunaganako begirune-espiritua.
Jaunaganako begirunea izango dau pozbide.
Ez dau auzia itxuraz bakarrik erabagiko,
ezta epaituko ere entzuten dauanaz.
Zuzen erabagiko dau behartsuaren auzia
eta zuzenbidez epaituko herriko apalak.
Bere ahoko zigorraz joko ditu gogorrak,
bere ezpanetako arnasaz hilgo gaizkileak.
Zuzentasunak eta leialtasunak inguratuko dabe,
gerrikoak gerria lez.
Otsoa bildotsagaz biziko da,
lehoinabarra bildotsagaz etzungo,
txekorra eta lehoikumea alkarregaz larratuko dira,
eta umetxo bat izango dabe artzain.
Behia eta hartza batean larratuko dira,
hareen umeak alkarregaz etzungo;
lehoiak lastoa jango dau, idiak lez.
Bularreko umeak suge-zulo gainean jolastuko dau,
eta bularra itzi barriak
suge gorriaren zuloan sartuko dau bere eskua.
Nire mendi santu osoan
ez dau inork kalterik, ez hondamenik egingo,
Jaunaren ezagueraz beteko da-eta lurraldea,
itsasoa urez beterik dagoan lez.
Egun haretan, Jeseren zuztarreko muskila
herrien ikurrintzat jasoko dabe;
herriak haren bila etorriko dira,
eta ospetsua izango da haren egoitza.

SALMOA

Sal 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17

R/. Zuzentasuna garatuko da haren egunetan, eta bakea ugari betierean.

Emoiozu, Jainko, zeure auzia erregeari,
zeure zuzentasuna errege-semeari.
Zaindu begi zure herria zuzentasunez,
eta zure gizajoak zuzenbidez. R/.

Zuzentasuna garatuko da haren egunetan,
bakea ugari iretargia amatau artean.
Nagusi izan bedi itsasotik itsasoraino,
Ibaitik lehor-mugaraino. R/.

Onik atarako dau-eta oihuka diharduan jente xehea
eta laguntzailerik ez dauan dohakabea.
Apalarentzat eta behartsuarentzat izango dau errukia,
salbatuko dau behartsuen bizia. R/.

Betiko izan bedi haren izena,
eguzki-argia adina haren izenaren iraupena.
Lurreko leinu guztiak
haregan izango dira bedeinkatuak,
herri guztiek dohatsu autortuko dabe ha. R/.

EBANJELIOA

Jesus Espiritu Santuaren pozez beteten da.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Lk 10, 21-24

Aldi haretan, Jesusek, Espiritu Santuaren pozez beterik, esan eban: *Bedeinkatua Zu, Aita, zeru-lurren Jauna, gauza honeek jakintsuei eta burutsuei gorde eta jente xumeari agertu deutsozuz-eta. Bai, Aita, halan izan dozu gogoko. Nire Aitak dana emon deust, eta ez dau inork ezagutzen Semea nor dan, Aitak baino; ezta Aita nor dan ere, Semeak baino eta Semeak agertu nahi deutsanak baino+.
Eta ikasleakana bihurturik, esan eutsen eurei bakarrik: *Zorionekoak, zuek ikusten dozuena ikusten daben begiak. Hara Nik dinosuedana: Profeta eta errege askok ikusi gura izan eban zuek ikusten dozuena, baina ez eben ikusi, eta entzun zuek entzuten dozuena, baina ez eben entzun+.