20-07-2024 Sábado, XV semana - tiempo ordinario
Bizkeliza 5 Ebanjelizazinoa 5 Liturgia 5 Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Eguna: 20-07-2024
Sábado
Beste egun batzuk
Tiempo ordinario, XVI
Evangelio y Lecturas de 20-07-2024

IRAKURGAIA 1

Landak gura izaten dabez, eta etxeak eurakanatzen.

Mikeas Profetearen liburutik
Mi 2, 1-5

Zoritxarrekoak,
egintza gaiztoak asmatzen gaua emon
eta, ahalmena daben ezkero,
eguna argitzeaz batera burutzen dabezanak.
Lurrak gura izaten dabez eta lapurtzen,
eta etxeetan lapurretea egiten;
indarrez hartzen dabe nagusia bere etxeagaz,
ugazaba bere ondareagaz.
Horregaitik, hau dino Jaunak:
«Hara, zorigaitza darabilt gogoan
jente horreen kontra;
ezin izango dozue handik lepoa atara,
ezta burua tente ibili ere,
zorigaitz-egunak izango dira-eta.
Egun haretan bertsoak atarako deutsuez
eta eresi hau kantatuko:
"Zehatz narruturik gagoz!
Jaunaren herriaren ondarea arrotzen eskuetara joan da:
zelan kendu deutsoe gero?
Fedebakoen artean banatzen dabez gure soloak".
Jaunaren batzarrean
herri-ondarea barriro banatzean
ez dau zuetako inork parterik izango».

SALMOA

Sal 9B, 22-23. 24-25. 28-29. 35

R/. Gizajoakaz ez ahaztu,Jauna.

Jauna, zergaitik gelditzen zara urrun?
Zergaitik ezkutatzen larrialdian?
Gaiztoak harrokeriaz erasoten deutso dohakabeari,
asmatzen dituan azpikerietan dauko harrapatuta. R/.

Bere handinahiaz harro dabil gaiztoa,
irabazi-gosea goratzen dau, eta Jauna gutxiesten.
Gaiztoak, harropuzturik, pentsatzen dau:
«Ez da kontuak eskatuko deustan jainkorik». R/.

Beteta dauko ahoa madarikazinoz, maltzurkeriaz eta gogorkeriaz,
mihinpean ditu gordeta okerra eta gaiztakeria.
Zelatan egoten da herri-inguruetan,
ezkutuan hilten dau errubakoa;
ez deutso begirik kentzen dohakabeari. R/.

Zuk, ostera, ikusten dozuz neke eta nahigabeak,
ikusten eta zeure gain hartzen.
Zugan izten dau gixajoak bere zoria,
Zu zaitu umezurtzak laguntzailea. R/.

EBANJELIOA

Zorrotz agindu eutsen ez agertzeko Bera nor zan. Holan bete zan profetek esandakoa.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Mt 12, 14-21

Aldi haretan, fariseuek, sinagogaitik urten ebenean, alkar hartu eben Jesusen kontra, Ha zelan galduko.
Jakin eban hori Jesusek eta alde egin eban handik. Jente askok jarraitu eutsan, eta Jesusek danak osatu ebazan, eta agindu eutsen ez egiela ezagutzera emon. Holan, Jainkoak Isaias profetearen bidez esana bete zan:
«Hona hemen nire zerbitzaria, Neuk aukeratua,
nire maitea, atsegin dodana.
Honegan ipiniko dot neure espiritua:
zuzenbidea iragarriko deutse herriei.
Ez dau hasarrerik sortuko, ez oihurik egingo,
ez da kaleetan haren berbea entzungo.
Kanabera arrakalatua ez dau hausiko,
doi-doi biztuta dagoan argi-metxea ez dau amatauko,
zuzenbidea nagusituazo arte.
Bera izango dabe itxaropen nazinoek».