30-09-2022 Viernes, XXVI semana - tiempo ordinario

VI.
Eleizbarrutirako Ebanjelizatze
Egitasmoa (EEE) 2022-2027

“LA FUERZA DEL TESTIMONIO – LEKUAN LEKUKO”

 

Autormen egingo dozue, Neugaz zagoze-eta (Jn 15, 27)

Gure Eleizbarrutiak esker onez jaso dau Jesus Jaunaren deia alkarte abegitsu biziak, Barri Onaren pozaren adierazle diran, Jainkoaren esperientzia batera jarriz, bere Erreinuaren etorrera irrikatzen daben eta, Espirituaren eraginez eta indarrez, gure gizartearen eraldaketan lagunduko daben alkarteak eraikitzeko.

VI.EEE: Erronkak, jardunbideak eta ekintzak

1. ERRONKA “OSPATU” Eukaristia- eta samariar-alkartean bere atzetik jarraitzeko dei egiten deuskun Jesukristogaz buruz- buruko alkartzea izatearen barritasunera deitu.

 
JARDUNBIDEAK EKINTZAK
1.1 JB
Bakarka eta alkartean Jesukristogaz bat egiteko aukera barriak ekarriko deuskuezan ekimenak bultzatu.
1.1.a. Ibilbide pertsonaletara eta askotariko kultur errealidadeetara egokitutako tailerrak garatu espiritualtasuna lantzeko.

1.1.b. Erretiroak, gogo-jardunak, topaketak, debozino herrikoirako ekitaldiak… eskaini eta otoitz lagungarriak prestatu familia, gaztetxo, gazte eta helduentzat.

1.2 JB
Kristau espiritualtasunaren esperientziak sendotu.
1.2.a. Jainkoaren Hitzean sakontzeko taldeak eratu Pastoral Barruti guztietan.

1.2.b. Pertsonak hezi akonpainamendu espirituala eskaini daien banaka eta taldean.

1.2.c. Kultur jarduerak antolatu, eztabaidak komunikabide eta gizarte sareetan, bizitzaren alderdi transzendentean sakontzeko.

1.3 JB
Eukaristian eta gainerako ospakizunetan parte hartzeko bideak proposatu, ospakizunak esanguratsu eta eraginkor eginez.
1.3.a. Hizkuntzak eta bitartekoak eguneratu Sakramentuen ospakizunetan (musika, sinboloak, adierazteko erak, bitarteko teknologikoak…), gure kristau bizitzan, Eukaristian parte hartzea funtsezko bihurtu daiten.

1.3.b. Pertsonak hezi, eukaristietan, Hitzaren ospakizunetan eta Jaunaren Eguneko abade bako ospakizunetan liturgia sustatzaile izateko.

1.3.c. Jaunaren Egunez Eukaristia ospatzerik ez dagoanean Jaunaren Eguneko abade bako ospakizunak egin, eta Hitzaren alkarte ospakizunak astegunez.

1.4 JB
Gure pastoral eskaintzetan askotariko eleiz sentsibilitateak txertatzeko eta dalako proposamen horreek giza egoera anitzetara egokitzeko bideak jarri.
1.4.a. Partaidetzarako eremuak sortu gure eleiz aniztasuna ikusgai egiteko (familia izate barriak, etorkinak, sexu-identitateak, gazteen eremuetako joera barriak…)

1.4.b. Heziketa-jardueren edo bestelakoen bidez, alkarte harrera hobea eta pastoral jarduerak martxan jartea bultzatu, aniztasunaren ikuspuntutik.

1.4.c. Askotariko erlejino-sentsibilitateko pertsonen batzarrak antolatu, alkarrizketan jardun, alkar autortu eta batera lan egin daien.

 

2. ERRONKA “IRAGARRI” Barri Ona gure artean txertatuta iragarteko bide barriak bultzatu, pertsonei bizitzako aldi guztietan eta euren eremu esanguratsuetan lagun eginez.

JARDUNBIDEAK EKINTZAK
2.1 JB
Fedea adierazoteko eta helarazoteko era barriak sustatu gure gizarte kulturanitzean.
2.1.a. Eleizbarrutiaren ondare material eta immaterialak fedearen eta kulturaren arteko hartu-emonaren eta lehenengo iragarpenaren zerbitzura eskaintzen dituan aukerak arakatu.

2.1.b. Ekonomia, politika eta kultura eremuan jardunean diharduen gizon eta emakume fededunei lagun egin, gure alkarteetan holako agerpen publikoa sustatuz.

2.2 JB
Gure pastoralgintza barritu, kristau sarbidearen direktorioan oinarrituta, fede sarbiderako prozesuak bultzatuz eta lehenengo iragarpena zainduz.
2.2.a. Fede-zabalkunde eta katekesiaren esparru-egitasmoa garatu.

2.2.b. Fede-zabalkunde eta katekesiaren esparru-egitasmoa garatzeko gauza izango diran pastoral eragileak (katekistak, laguntzaileak, begiraleak…) hezi.

2.2.c. Gazte, familia, heldu eta etorkinei zuzendutako pastoralgintza lehenetsi.

2.3 JB
Pastoral barrutien eta heziketa-eremuen arteko baterako lanerako eremuak sortu, inguru seguruetan, fedearen iragarpenerako prozesu barrituak garatzeko bide izan daitezan.
2.3.a. Ikastetxeen eta txertatuta dagozan pastoral barrutien arteko lotura estutu.

2.3.b. Ikastetxeen egitasmoetan espiritualtasuna lantzeko esperientziak txertatu, Jainkoagaz buruz buruko alkartzea izateko aukerak egon daitezan.

2.3.c. Akonpainamendua eta heziketa – eta asoziazino-eremuetan jarduten daben pastoral eragileentzat.

2.4 JB
Ahulezian dagozan pertsonen aldeko osoko akonpainamendua hobetu, kristau espiritualtasunari egokitutako berariazko proposamenak garatuz.
2.4.a. Bizigiro, migrazino, kartzela, ahalmen-urritasun, nagusi…, pastoraltzak sendotu.

2.4.b. Ahulezian dagozan pertsonei akonpainamendu espirituala emoteko taldeak sortu.

2.4.c. Gure entzuteko gaitasuna zabaldu, batez be bakardadez jantzitako egoeretan.

 

3. ERRONKA “ZERBITZATU” Sufritzen dagozan pertsonakazko norbere eta alkartearen konpromisoaren lekukotasun alaia emon gure bizigiroetan, egituren eraldaketan eta danona dan etxearen zaintza arduratsuan lagunduz.

JARDUNBIDEAK EKINTZAK
3.1 JB
Pobretasuna eta bazterketa sortzen dabezan egoerei aurre egin.
3.1.a. Osasun, gizarte eta ekonomia krisiaren ondorio diran pobretasun eta bazterketazko egoera barriak ezagutu eta horreetan arreta jarri.

3.1.b. Ahuleziazko egoeran –bakardadea, gaixotasuna, gehiegikerien biktimak, dolua jasaten diharduenak, mendekotasunak, etorkin eta errefuxiatuak, behin-behineko lana…- dagozan pertsonei akonpainamendua eskaini.

3.1.c. Justiziaren eta eskubideen aldeko ekimenak bultzatu, pobretasuna dakarren arrazoiei aurre egiteko.

3.2 JB
Bihurtze ekologikoa eragin (Laudato si) gizarte-ingurumenaren aldeko justizia eta danona dan etxearen eta bertan bizi garanon zaintza bultzazeko.
3.2.a. Bihurtze ekologikoaren ikuspuntutik konprometituko gaituen jarduera pertsonal eta komunitarioak garatu: ondasunen kristau banaketa, kontsumo arduratsua, bidezko merkataritza, ekonomia solidarioa, e.a.

3.2.b. Komunikazinorako bide barriak eratu aldaketa ekologikorako doguzan proposamenak ezagutzera emoteko.

3.2.c. Gizarte erakunde eta mobimentuakazko lokarriak sendotu, danok batera guztion onaren sustapena bilatuz.

3.3 JB
Kristau alkarte osoaren eta askotariko eragileen protagonismoa sendotu gizarte-karidade jardueraren garapenean.
3.3.a. Gizarte-karidade alderdia pastoral arlo guztietan txertatu.

3.3.b. Kristau alkartea eta Caritas bata bestearen parte izatea sendotu.

3.3.c. Ahulenen zerbitzura dagozan eleiz erakundeen arteko koordinazinoa sendotu, Eleiza bereko kide garala agertzera emonez.

3.4 JB
Gizarteagaz alkarrizketan jardun guztion ona bilatzeko konpromiso pertsonalaren eta kultur, heziketa erakundeen eta komunikabideen konpromisoaren bitartez.
3.4.a. Eleizbarrutiaren komunikazino-egitasmoa garatu eta gizarteratu.

3.4.b. Gizarte alkarrizketarako mobimentu, foro eta mahaietan parte hartu.

3.4.c. Eleizbarrutiko erakundeen (ikastetxeak, erakundeak eta pastoral barrutiak) egitasmoetan “Laudato si” proposamenak eta Garapen Jasangarrirako Helburuak txertatu.

3.4.d. Eleizbarrutiaren kultur ondarearen heziketa, pastoral eta gizarte balioa ezagutzera emoteko egitasmoa garatu.

4. ERRONKA “ALKARTEA” Alkartasuna, partaidetza eta misinoa sustatu lekuko Eleizaren arlo guztietan, karisma eta ministerioen aniztasunean oinarritutako ardurakidetasun eraginkorra eraginez, laikotza eta batez be emakumearen partaidetza bultzatuz.

JARDUNBIDEAK EKINTZAK
4.1 JB
Bateoaren eraginez dagokigun izaera bera kontuan hartuta, ardurakidetasuna, batez be emakumeena, gazteena eta etorkinena, sustatuko daben sinodo-seneko eremuak bultzatu.
4.1.a. Ardurakidetasunaren inguruko egitasmoa prestatu eta garatu:

 1. Aldizka gotzain kontseiluaren deialdietan parte hartu;
 2. Ekipo ministerialetan eta kurian txertatu;
 3. Eleizbarrutiko, bikaritzetako eta pastoral barrutietako ekintzen proposamen eta eraketan parte hartu;
 4. Pastoral mandatuak dabezan pertsonei arreta eta akonpainamendua eskaini;
 5. Teologian eta beste hainbat jakintzagai garrantzitsutan goi ikasketak egitea sustatu;
 6. Eleizbarrutiko erakundeetan, askotariko jakintzagaien irakaskuntzan parte hartu.

4.1.b. Askotariko laiko ministerioak martxan jarri eta sustatu pastoraltzaren zerbitzura iragarpenaren, katekesiaren, heziketaren, karidade eta zuzentasunaren, liturgiaren, misinoen, ekonomia eta ondarearen arloan.

4.1.c. Parrokietako erreferenteen esperientzia eguneratu eta sendotu.

4.2 JB
Bokazino pastoraltza sendoa hedatu biziera sekular, kontsakratu eta ministerialerako berariazko garapenakaz.
4.2.a. Berariazko egitasmoaren garapenean konprometitutako norbanako eta taldeak identifikatu.

4.2.b. Askotariko bokazinoen (biziera sagaratua, abade, diakono eta laiko biziera) alkartzerako eremuak zabaldu.

4.3 JB
Jarduera ebanjelizatzailearen aldeko ekonomia-jasangarritasun eta ardurakidetasuna sendotu.
4.3.a. Eleizbarrutiaren Egitasmo Estrategiko Ekonomikoaren garapenean konprometitu:

 1. %100eko autofinantzatzera hurreratu.
 2. Alkarkutxaren erizpideak berrikusi.
 3. Eraikinak kudeatu, norbere beharrizanak ezagutuz, eta erabilten ez dana behartsuen aldeko zerbitzuaren eta jasangarritasunaren araberako erizpideakaz kudeatuz.
 4. Ardurakidetasuna garatu, familia edo banako helbideratzeak bultzatzeko egitaraua sustatuz.
 5. Ekonomia-kudeaketa koordinatu eta informatizatu gure pastoral barrutietan.
 6. Gardentasunean hazi Eleizbarrutiko eremu era erakunde guztietan.
4.4 JB
Erabagiak hartzean, alkarte bereizketa sustatu.
4.4.a. Geure burua alkarte bereizketan hezi, horretarako heziketa eta bitarteko egokiak eskainiz.

4.4.b. Erabagiak hartzeko eta parte hartzeko maila bateko edo besteko organoetan –Eleizbarrutiko parrokietan, PBetan (Pastoral Barrutia), erakundeetan- sentsibilitate-aniztasuna bermatu.

4.4.c. Kontseiluak eta bereizketarako gainerako eremuak, informazinorako eta kontsultarako organo izateaz gainera, eztabaida-leku be izan daitezala.

itxi