19-07-2024 Viernes, XV semana - tiempo ordinario
Bizkeliza 5 Ebanjelizazinoa 5 Liturgia 5 Liturgi Egutegia

Liturgi Egutegia

Aukeratu kontsulta egiteko eguna
Eguna
Astea:
Eguna:
Tiempo ordinario, XVI.
Laudes y visperas de 2024-07-19:

LAUDES

SALUDO INICIAL

V/. Zatozkit lagun, ene Jainko.
R/. Jauna, zatoz laster ni laguntzera.
Aintza Aitari, eta Semeari, eta Espiritu Santuari.
Hasieran zen bezala, orain eta beti,
gizaldi eta gizaldietan. Amen. (Alleluia)


EBANJELIOKO KANTIKA

Benedictus: Lk 1, 68-79
Mesias eta Haren bide-prestatzailea

Bedeinkatua Jauna, Israelgo Jainkoa,
agertu eta bere herria askatu duena;
salbamen-indarra digu eman,
bere morroi Dabiden etxean.

Hala hitzemana baitzuen bere santuen bidez,
behinola bere profeta zituenen bidez:
salbamena gure etsaien menpetik,
gorroto gaituzten guztien eskutik.

Horrela egin die gure gurasoei erruki,
bere elkarte santuaz oroiturik;
egin baitzion gure guraso Abrahani zin-hitza,
Berak emango zigula.

Gure etsaien eskutik gu aterata, beldur barik,
izan gaitezen Haren zerbitzari;
zintzo eta zuzen Beraren aurrean,
gure egun guztietan.

Zu, berriz, haurra,
Goi-goikoaren profeta deitua izango zara,
Jaunaren aurpegi aurretik joango baitzara
Hari bidea prestatzera;
erakustearren Haren herriari salbamena,
beren bekatuen barkamena.

Gure Jainkoaren errai errukitsuengatik,
agertuko zaigu Goi-eguzkia gainetatik;
ilunpetan eta herio-itzalean daudenei argi egitera,
gure oinok bake-bidean zuzentzera.

Aintza Aitari, eta Semeari, eta Espiritu Santuari.
Hasieran zen bezala, orain eta beti,
gizaldi eta gizaldietan. Amen.

AZKEN-OTOITZA

Otoitza Aitari zuzendua denean:

Zure Seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espirituarekin batean
Jainko eta errege bizi baita,
gizaldi eta gizaldietan. Amen.

Otoitza Aitari zuzendua izanik, azkenean Semearen aipamena egiten denean:

Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta errege bizi baitzara,
gizaldi eta gizaldietan. Amen.

Otoitza Semeari zuzendua denean:

Aitarekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta errege bizi baitzara,
gizaldi eta gizaldietan. Amen.

BUKAERA

V/. Jauna zuekin.
R/. Eta zure espirituarekin.
V/. Bedeinka zaitzatela Jaungoiko ahalguztidunak:
Aitak, eta Semeak eta Espiritu Santuak.
R/. Amen.
V/. Zoazte Jaunaren bakean.
R/. Eskerrak Jainkoari.

Batzar-buru egiten duena apaiz edo diakono ez denean, eta otoitza bakarka egiten denean, honela bukatzen da:

V/. Jaunak bedeinka gaitzala,
eta gaitz guztietatik zaindurik,
eraman gaitzala betiko bizitzara.
R/. Amen.

VÍSPERAS

SALUDO INICIAL

V/. Zatozkit lagun, ene Jainko.
R/. Jauna, zatoz laster ni laguntzera.
Aintza Aitari, eta Semeari, eta Espiritu Santuari.
Hasieran zen bezala, orain eta beti,
gizaldi eta gizaldietan. Amen. (Alleluia).

EBANJELIOKO KANTIKA

Magnificat: Lk 1, 46-55
Pozaren pozez daukat nire barrena

Handiesten du nire arimak Jauna,
pozaren pozez daukat nire barrena;
Jainkoa baita nire salbamena,
ikusi baitu mirabe honen ezereztasuna.

Dohatsu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek,
handiak egin baitizkit Ahalguztidunak:
Santua da Haren izena,
eta Haren errukia gizaldiz gizaldi,
beldur diotenengana.

Bere besoaren indarra erabili du,
Buru harroak suntsitu ditu;
bota ditu beren aulkitik handizkiak,
eta gora jaso ditu ezerezak;
ondasunez bete ditu gose zeudenak,
eta esku huttsik bidali asko zutenak.

Bere gain hartu du Israel, bere morroia,
errukia gogora zaiola;
gure gurasoei hala zien hitzemana,
Abrahani eta ondorengoei betiko esana.

Aintza Aitari...

AZKEN-OTOITZA

Otoitza Aitari zuzendua denean:

Zure Seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espirituarekin batean
Jainko eta errege bizi baita,
gizaldi eta gizaldietan. Amen.

Otoitza Aitari zuzendua izanik, azkenean Semearen aipamena egiten denean:

Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta errege bizi baitzara,
gizaldi eta gizaldietan. Amen.

Otoitza Semeari zuzendua denean:

Aitarekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta errege bizi baitzara,
gizaldi eta gizaldietan. Amen.

BUKAERA

V/. Jauna zuekin.
R/. Eta zure espirituarekin.
V/. Bedeinka zaitzatela Jaungoiko ahalguztidunak:
Aitak, eta Semeak eta Espiritu Santuak.
R/. Amen.
V/. Zoazte Jaunaren bakean.
R/. Eskerrak Jainkoari.

Batzar-buru egiten duena apaiz edo diakono ez denean, eta otoitza bakarka egiten denean, honela bukatzen da:

V/. Jaunak bedeinka gaitzala,
eta gaitz guztietatik zaindurik,
eraman gaitzala betiko bizitzara.
R/. Amen.