18-07-2024 Jueves, XV semana - tiempo ordinario
Bizkeliza 5 Ebanjelizazinoa 5 Liturgia 5 Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Eguna: 06-01-2024
Sábado
Beste egun batzuk
Navidad, I
Evangelio y Lecturas de 06-01-2024

IRAKURGAIA 1

Zure gainean agiri da Jaunaren aintza.

Isaias Profetearen liburutik
Is 60, 1-6

Jagi zaitez, argitu, Jerusalem,
badator-eta zure argia;
zure gainean agiri da Jaunaren aintza.
Begira, ilunpeak estalduta dauko lurra,
gau baltzak herriak;
zure gainean, ostera, Jauna agertuko da,
haren aintza zure gainean azalduko.
Zure argitara etorriko dira herriak,
zure egunsenti-disdirara erregeak.
Jaso egizuz begiak zeure ingurura eta ikusi:
guztiak alkartu eta zugana datoz,
urrundik datoz zure semeak,
besoetan dakarrez zure alabak.
Hori ikustean, disdiratsu jarriko zara,
bihotza zirraraz eta zabaldurik dozula,
itsasoko aberastasunak zugana etorriko dira
eta nazinoen ondasunak zuri ekarriko deutsuez.
Gamelu-taldeek estalduko zaitue,
Madiango eta Efako dromedarioek.
Sabatik datoz guztiak,
urrea eta intsentsua dakarrezala,
eta Jaunari gora eta gora dinotsoela.

IRAKURGAIA 2

Orain agertu izan da ondare beraren kide dirala atzerritarrak ere.

San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik
Ef 3, 2-3a. 5-6

Senideok: Jakingo dozue, ziur, Jainkoak bere grazia zuen artean zabaltzeko emon deustan eginkizuna, goi-agerpenez jakinazo deust-eta bere asmo ezkutua, misterio hau ez jaken iraganeko gizaldiei jakinazo; orain, ostera, Espirituaren bidez bere apostolu santuei eta profetei agertu deutse Jainkoak. Eta hauxe da Jainkoaren asmo ezkutua: Barrionari esker, jentilak Kristo Jesusegaz oinordekide dirala, Haregaz gorputz bat bera osotzen dabela eta agintzari beraren partaide dirala.

SALMOA

Sal 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13

R/. Ahuspez gurtuko zaitue, Jauna, atzerri guztiek.

Emoiozu, Jainko, zure auzia erregeari,
zure zuzentasuna errege-semeari.
Zaindu begi zure herria zuzentasunez,
eta zure gizajoak zuzenbidez. R/.

Zuzentasuna garatuko da haren egunetan,
bakea ugari iretargia amatau artean.
Nagusi izan bedi itsasotik itsasoraino,
Ibaitik lehor-mugaraino. R/.

Tarsisko eta uharteetako erregeek
ekarriko deutsoez eskuerakutsiak,
Arabiako eta Sabako erregeek opariak.
Errege guztiek dabe ahuspez gurtuko,
atzerri guztiek zerbiduko. R/.

Onik atarako dau-eta oihuka diharduan jente apala,
eta laguntzailerik ez dauan zoritxarrekoa.
Apalarentzat eta behartsuarentzat izango dau errukia,
salbauko dau behartsuen bizia. R/.

EBANJELIOA

Erregea gurtzera gatoz sortaldetik.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Mt 2, 1-12

Jesus Judako Belemen jaio zan Herodes erregearen sasoian. Aldi haretan Mago batzuk etorri ziran sortaldetik Jerusalemera, itaunka: «Non da jaiobarri dan juduen erregea? Haren izarra ikusi dogu sortaldean eta Bera gurtzera gatoz».
Barri honegaz larritu egin zan Herodes erregea, eta Jerusalem guztia haregaz batera. Orduan, abadeburuak eta lege-maisuak baturik, Mesias non jaiotekoa zan itaundu eutsen. Hareek erantzun eutsoen: «Judako Belemen, honan idatzi eban-eta profeteak:
"Eta zu, Judako Belem,
ez zara, ez, Judako urietan txikiena;
zugandik urtengo dau-eta buruzagiak,
nire herri Israelen errege izango danak"».
Orduan Herodesek, Magoei isilka dei eginik, izarra noiz agertu jaken jakin eban zehatz. Ondoren, Belemera bialdu zituan, esanez: «Zoaze, eta jakin arduraz umearen barri, eta, aurkitzen dozuenean, esaidazue niri, neu ere gurtzera joan naiten». Hareek, erregeari entzun ondoren, joan egin ziran. Eta bat-batean, sortaldean ikusitako izarra aurretik jarri jaken, umea egoan lekuaren gainean gelditu arte. Izarra ikusi ebenean, berealdiko poza hartu eben. Etxean sarturik, umea ikusi eben, Maria bere amagaz, eta, ahuspezturik, gurtu egin eben. Ondoren, euren kutxak edegita, erregaluak emon eutsoezan: urrea, intsentsua eta mirrea.
Gero, Herodesegana ez bihurtzeko albistea amesetan harturik, beste bide batetik joan ziran euren lurraldera.