18-07-2024 Jueves, XV semana - tiempo ordinario
Bizkeliza 5 Ebanjelizazinoa 5 Liturgia 5 Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Ebenjelioa eta Irakurgaiak

Eguna: 25-12-2023
Lunes
Beste egun batzuk
Navidad, I
Evangelio y Lecturas de 25-12-2023

IRAKURGAIA 1

Semea emon jaku.

Isaias Profetearen liburutik
Is 9, 1-3. 5-6

Ilunpetan ebilen herriak
argi handia ikusi eban;
heriotz-kerizpean bizi ziranei
argiak egin eutsen disdira.
Gehitu zenduan poza eta handitu atsegina;
pozetan dabilz zure aurrean,
uzta batzean izaten dan pozaz,
harrapakinak banatzean izaten dan atseginaz.
Apurtu dozu-eta lepoan eroien buztarri astuna,
zapaltzailearen aginte-makilea,
Madiango gudarostea apurtu zenduan lez.
Ume bat jaio jaku,
semea emon jaku;
beroni ezarri jako aginpidea,
eta haren izena Kontseilari harrigarri,
Jainko indartsu, Betiko Aita, Bake Errege.
Handia izango da haren aginpidea,
Amai bakoa bakea,
Daviden tronuan eta haren erreinuan;
sendo egingo da eta
zuzenbidean eta justizian oinarrituko,
gaurdanik eta betidaino.
Jaun ahalguztidunaren maiteminak
egingo dau hau.

IRAKURGAIA 2

Agertu jaku Jainkoaren grazia, gizon-emakume guztientzat salbagarri.

San Paulo Apostoluak Titori egindako gutunetik
Tt 2, 11-14

Agertu da Jainkoaren grazia, gizon-emakume guztientzat salbagarri. Honek Jainko bako bizitzari eta munduko grina txarrei uko egiten irakasten deusku, eta neurriz, zuzentasunez eta jainkozaletasunez mundu honetan bizitzen, gure itxaropen zoriontsua noiz beteko zain, Jesu Kristo Jainko handia eta gure salbatzailea aintzaz beterik noiz agertuko zain. Harek bere burua emon eban gugaitik, gu gaiztakeria guztietatik askatu eta garbi egiteko, beraren herri berezi izan gaitezan, on egin zale.

SALMOA

Sal 95, 1-2. 3 eta 11-12a. 12bcd-13

R/. Salbatzaile bat jaio jaku gaur: Mesias, Jauna.

Kanta Jaunari kantu barri,
kanta, lur osoa, Jaunari.
Kanta Jaunari, bedeinkatu haren izena,
iragarri egunez egun Haregandiko salbamena. R/.

Zabaldu Haren ospea atzerrietan,
haren mirariak herri guztietan.
Poztu bedi ortzia, alaitu lurra,
orroa egin begi itsasoak bertan bizi diranekin,
txalo egin begi landeak bertan diran guztiekin. R/.

Poztu beitez basoko zuhaitzak,
Jaunaren aurrean, badatorrelako,
lurra epaitzera datorrelako.
Zuzenbidez epaituko dau lurbira,
eta leialtasunez herriak. R/.

EBANJELIOA

Salbatzailea jaio jatzue gaur.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Lk 2, 1-14

Egun hareetan, mundu guztiaren erroldea egiteko agindua atara eban Augusto enperadoreak. Lehen errolda hau Siriako gobernadore Kirino zala egin zan. Beraz, erroldatzera joan ziran danak, nor bere herrira.
Josek ere, Daviden etxekoa eta jatorrikoa izanik, Galileako Nazaret herritik Judeara igon eban, Belem deritzon Daviden herrira, bere emazte Mariagaz erroldatzera. Maria umedun egoan. Belemen egozala, umea izateko egunak bete jakozan, eta bere lehensemea izan eban. Oihaletan batu eta askan etzun eban, ez zan-eta ostatuan hareentzako lekurik.
Baziran inguru haretan artzain batzuk, gauez euren artaldea txandaka zaintzen. Honetan Jaunaren aingeru bat agertu jaken, eta Jaunaren aintzak argiz inguratu zituan; hareek, bildurrak jota gelditu ziran. Aingeruak, ostera, esan eutsen: “Ez izan bildurrik! Begira, poz handia sortuko dauan Barriona iragarten deutsuet, herri guztiarentzat izango dana: Salbatzailea, hau da, Mesias Jauna jaio jatzue gaur Daviden herrian. Eta hau izango dozue seinale: ume bat aurkitu dozue, oihaletan batuta eta askan etzunda”. Eta bat-batean aingeruari zerutar talde handi bat batu jakon, Jainkoa goratzen ebela, esanez: “Aintza zeruetan Jainkoari, eta bakea lurrean haren gogoko gizon-emakumeei”.